برگزاری اولین گردهمایی کمیته همگانی فدراسیون اسکی در هتل شمشک

اولین گردهمایی کمیته همگانی فدراسیون اسکی برگزار شد اولین گردهمایی کمیته اسکی همگانی فدراسیون اسکی با شعار” ورزش اسکی برای همه جامعه” روز سه

ادامه