گزارش تصویری از بازگشایی پیست اسکی دیزین

بازگشایی پیست اسکی دیزین از نگاه دوربین اسکی نیوز

 

اسکی - اسنوبرد - دیزین -
اسکی نیوز
اسکی - اسنوبرد - دیزین
اسکی نیوز
اسکی - اسنوبرد - دیزین
اسکی نیوز
اسکی - اسنوبرد - دیزین
اسکی نیوز
اسکی - اسنوبرد - دیزین
اسکی نیوز
اسکی - اسنوبرد - دیزین
اسکی نیوز
اسکی - اسنوبرد - دیزین
اسکی نیوز