دانیال ساوه شمشکی قهرمان لیگ بین المللی رول اسکی در ورزشگاه تختی تهران

نتایج نفرات برتر سه روز رقابت های لیگ بین المللی رول اسکی
🔶”مجموعه ورزشی تختی تهران”

🔸 بخش بانوان
روز اول :

۱. زهرا ساوه شمشکی ( تهران )
۲. سمانه بیرامی باهر ( تهران )
۳. ساحل تیر
۴. فرنوش شمشکی ( تهران )
۵. سمانه کیاشمشکی ( تهران )
۶. طلیعه سادات قاسمی

۲️⃣روز دوم :

۱. سمانه بیرامی باهر ( تهران )
۲. ساحل تیر
۳. فرنوش شمشکی ( تهران )
۴. سمانه کیاشمشکی ( تهران )
۵. زهرا ساوه شمشکی ( تهران )
۶. طلیعه سادات قاسمی

۳️⃣روز سوم :

۱. سمانه بیرامی باهر ( تهران )
۲. ساحل تیر
۳. فرنوش شمشکی ( تهران )
۴. سمانه کیاشمشکی ( تهران )

🔸 بخش آقایان
۱️⃣روز اول :

۱. دانیال ساوه شمشکی ( تهران )
۲. رضا رجب بلوکات ( تهران )
۳. ابوالفضل خطیبی
۴. امیرحسین بندعلی ( تهران )
۵. آرمین جمال وطن
۶. سپهر شمشکی ( تهران )

۲️⃣روز دوم :

۱. دانیال ساوه شمشکی ( تهران )
۲. رضا رجب بلوکات ( تهران )
۳. ابوالفضل خطیبی
۴. سپهر شمشکی ( تهران )
۵. امیرحسین بندعلی ( تهران )
۶. سید مهراب میرهاشمی( تهران )

۳️⃣روز سوم :

۱. دانیال ساوه شمشکی ( تهران )
۲. سپهر شمشکی ( تهران )
۳. ابوالفضل خطیبی
۴. امیرحسین بندعلی ( تهران )