انتصاب مشاور عالی فدراسیون اسکی

با حکمی از سوی سید عبدی افتخاری رئیس فدراسیون اسکی، مرتضی ساوه‌شمشکی به عنوان مشاور رئیس فدراسیون در امور توسعه و ساختار تشکیلات فدراسیون اسکی منصوب شد.

تجربیات ساوه شمشکی در ورزش اسکی کمک های شایانی به ساختار درون تشکیلاتی فدراسیون، خصوصا کمیته ها خواهد نمود.

ساوه‌شمشکی در حال حاضر کارشناس وزارت ورزش و جوانان همچنین در سمتهای رئیس هیات اسکی استان تهران و رئیس کمیته آموزش فدراسیون اسکی نیز فعالیت دارد .