انتصاب رییس کمیته مشارکت اقتصادی و بازاریابی هیئت اسکی استان تهران

رئیس کمیته بازاریابی، مشارکت اقتصادی و جذب اسپانسر هیئت اسکی استان تهران منصوب شد

🔸طی حکمی از سوی ساوه شمشکی رئیس هیئت اسکی استان تهران، سینا خدادادی به سمت رئیس کمیته مشارکت و امور اقتصادی این هیئت منصوب گردید.
🔸در بخشی از حکم خدادادی آمده است: با توجه به تجربیات جنابعالی و اهمیت کمیته اقتصادی، با استفاده از پتانسیل های استان در امور محوله موفق و موید باشید.