انتصاب رییس کمیته شهرنشینان هیئت اسکی استان تهران

رئیس کمیته شهرنشینان هیئت اسکی استان تهران منصوب شد.
🔸طی حکمی از سوی ساوه شمشکی رئیس هیئت اسکی استان تهران، اشکان افروشه به سمت رئیس کمیته شهرنشینان این هیئت منصوب گردید.
🔸در بخشی از حکم افروشه آمده است: با توجه به تجربیات جنابعالی و اهمیت کمیته شهرنشینان، با استفاده از پتانسیل های استان در امور محوله موفق و موید باشید.