با حضورنماینده ایران نشستForum Nordicum در آنتولز ایتالیا برگزار شد

با حضورنماینده ایران نشستForum Nordicum در آنتولز ایتالیا برگزار شد

چهلمین نشست کمیسیون اسکی انجمن ورزشی نویسان AIPS تحت عنوان فاروم نوردیکوم درطول سه روز با حضور سیزده کشور جهان به میزبانی آنتولز ایتالیا برگزار شد.

نمایندگان کشورهای آلمان ایتالیا چک اتریش لهستان سوییس سوِِئد نروژ  فرانسه و ایران در این نشست حضور داشتند.

پیام نظر عضو با سابقه انجمن ورزشی نویسان جهان به نمایندگی از ایران در این نشست حضور داشت.

بازتاب این خبر در سایت فدراسیون جهانی از دیگر نکات مهم این نشست بود

 

با حضورنماینده ایران نشستForum Nordicum در آنتولز ایتالیا برگزار شد
اسکی نیوز

 

با حضورنماینده ایران نشستForum Nordicum در آنتولز ایتالیا برگزار شد
اسکی نیوز